033-2864650

AMW Grafzerken is van maandag t/m zaterdag bereikbaar van 08:00 tot 22:00 uur. Wij werken uitsluitend op afspraak.

AMW Grafzerken is van maandag t/m zaterdag bereikbaar van 08:00 tot 22:00 uur. Wij werken uitsluitend op afspraak.

LEVERINGSVOORWAARDEN A.M.W. GRAFZERKEN

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. U kunt deze ook downloaden als .pdf

artikel 1. Definities
1.1 Leverancier: de zelfstandige onderneming A.M.W. Grafzerken, gevestigd te Woudenberg.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die met leverancier een overeenkomst aangaat of aan wie leverancier een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden gelden.

artikel 2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Leverancier, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancier derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.6 Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.7 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.8 Leverancier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend en niet bindend totdat tussen Leverancier en Opdrachtgever terzake van die offerte een overeenkomst is gesloten. Overeenkomsten/afspraken binden Leverancier eerst nadat deze schriftelijk danwel mondeling door Leverancier zijn bevestigd dan wel zodra Leverancier met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. 3.2 Leverancier kan niet aan zijn offertes, aanbiedingen of advertenties worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, aanbiedingen of advertenties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief 19% BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 4. Prijzen en betaling
4.1 Offertes en gesloten overeenkomsten zijn gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen. Indien na de sluiting van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.2 Leverancier is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te verlangen. Deze aanbetaling wordt later in mindering gebracht op de factuur.
4.3 Tenzij anders is overeengekomen door partijen, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta zoals vermeld op de factuur.
4.4 Bezwaren m.b.t. de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Leverancier is gerechtigd periodiek te factureren.
4.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Leverancier is dan gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
4.7 Geleverde goederen blijven in eigendom van Leverancier tot op het moment van algehele voldoening van de verplichtingen van Opdrachtgever.
4.8 Indien de situatie Leverancier daartoe dwingt, is Leverancier gerechtigd de goederen waarop zijn eigendomsvoorbehoud rust terug te vorderen en onder zich te nemen.

artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst tussen Leverancier en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt door voltooiing van de opdracht waarop de overeenkomst betrekking heeft, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.2 Is voor de levering van bepaalde zaken of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.3 Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.4 Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.5 Partijen betrachten uiterste geheimhouding met betrekking tot informatie die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn. Het is niet toegestaan dergelijke informatie aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd.
5.6 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en teksten tijdig en schriftelijk aan Leverancier ter kennis worden gebracht. Worden de teksten mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de uitvoering van die teksten voor risico en rekening van de Opdrachtgever. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens danwel teksten niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5.7 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen komt voor rekening van de Opdrachtgever.
5.8 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk - door een niet aan Leverancier te wijten oorzaak - slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Leverancier gehouden de noodzakelijke geachte wijzingen in de uitvoering terstond ter kennis van de Opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd, zulks aan de Opdrachtgever in rekening kan worden gebracht. Leverancier is een dergelijke situatie gerechtigd om pas uitvoering te geven aan een gewijzigde overeenkomst nadat daarvoor akkoord is gegeven door de Opdrachtgever. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
5.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek van Opdrachtgever tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
5.10 Vervoer van de goederen geschiedt op de wijze zoals door Leverancier aangegeven. Indien de Opdrachtgever de goederen anders wenst te ontvangen, dan zijn de extra kosten die daaraan verbonden zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

artikel 6. Materialen
6.1 Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd; kleur- en structuurverschillen zijn toelaatbaar en onvermijdelijk.
6.2 Leverancier zal het te gebruiken materiaal zo veel mogelijk op elkaar afstemmen qua kleur- en structuur. Kleine maatafwijkingen zijn toelaatbaar, indien de stukken onderling passen. Ondergeschikte veranderingen of afwijkingen van (doorgeleverde) materialen geven geen reden tot afkeuring.

artikel 7. annulering en ontbinding
7.1 Een Opdrachtgever die de overeenkomst annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is verplicht de door Leverancier gemaakte kosten en/of aangeschafte materialen tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, volledig te vergoeden. Indien nodig dient de Opdrachtgever een aanvullende vergoeding te betalen, bij wijze van schadeloosstelling.
7.2 In geval van annulering is Opdrachtgever verplicht Leverancier vrij te waren van vorderingen van derden als gevolg van de annulering.
7.3 Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien: I) de andere partij verplichtingen uit de overeenkomst niet nakoming, ook niet na hiertoe te zijn aangemaand, II) de andere partij in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of niet meer vrijelijk over het vermogen kan beschikken, III) de andere partij overgaat tot staking, overdracht van het bedrijf of verplaatsing van de activiteiten naar het buitenland, of IV) de andere partij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld. Indien Leverancier een beroep doet op hetgeen in dit lid is bepaald, heeft dit geen invloed op het recht van Leverancier op vergoeding van gemaakte kosten en schade.

artikel 8. overmacht
8.1 Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of van derden daaronder begrepen.

Artikel 9. garantie en reclames
9.1 Na oplevering van de goederen is Opdrachtgever gehouden het opgeleverde grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Leverancier terstond op de hoogte te brengen. Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na levering melding maakt van gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt het geleverde geacht te zijn opgeleverd naar volledige tevredenheid van de Opdrachtgever. Hierdoor vervalt ieder recht op reclame.
9.2 Leverancier dient in staat gesteld te worden tot controle van ingediende klachten. Indien een klacht gegrond blijkt, heeft Leverancier de keuze uit: I) het herstellen van hetgeen waarop de klacht betrekking heeft; II) het vervangen van de goederen waarop de klacht betrekking heeft; of III) het uitkeren van een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de goederen.
9.3 Opdrachtgever heeft 25 jaar garantie op de door Leverancier geleverde producten. Deze garantie heeft enkel betrekking op eventuele fouten/defecten in geleverde materialen en/of goederen dan wel in de door hem uitgevoerde werken. Het verzakken van monumenten, het loslaten van onderdelen of het verkleuren/vervagen van verf of inktkleuren valt uitdrukkelijk niet onder de garantie. Indien een Opdrachtgever geldig beroep doet op de garantie, dient Leverancier kosteloos te zorgen voor herlevering/heruitvoering van de goederen dan wel werkzaamheden.
9.4 Iedere garantie vervalt indien Opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of andere dan door Leverancier op naar haar oordeel onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

artikel 10. aansprakelijkheid
10.1 Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Leverancier gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier en/of haar ongeschikte(n).
10.2 Leverancier kan niet aansprakelijk zijn voor schade die direct of indirect het gevolg is van: I) overmacht; II) daden of nalatigheid van de Opdrachtgever; III) nalatigheden van de Opdrachtgever in het onderhoud van het geleverde; IV) beschadigingen aan geleverde zaken; V) normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; of VI) enige andere van buiten afkomende oorzaak.
10.3 Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.4 Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.5 Leverancier is niet aansprakelijk voor foutief aan hem verstrekte tekst, zowel mondeling als schriftelijk. Tevens kan Leverancier niet aansprakelijk zijn bij latere ontdekking van fouten in teksten die door Opdrachtgever bij controle niet zijn ontdekt.

artikel 11. toepasselijk recht en geschillen
11.1 De overeenkomsten van Leverancier worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
11.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement te Utrecht, onverminderd het recht van Leverancier om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.
11.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Wat zeggen mensen over A.M.W. Grafzerken:
Omdat mijn moeder in een bestaand graf bijgeplaatst is, moest de grafzerk met haar naam aangepast worden. Tijdens het verwijderen is de bestaande steen door vorst gebarsten, dat kan gebeuren. Aart heeft hier niet moeilijk over gedaan en een nieuwe steen met de bijbehorende inscripties op zijn kosten geplaatst. Ik vind dit heel erg coulant en service gericht. Uiteindelijk ziet het graf er heel netjes uit en ten volle tevredenheid van de familie. Wij zijn zeer te spreken over de prijs/kwaliteit verhouding maar bovenal op de uitstekende service. De contacten waren heel gemoedelijk met een lach en af en toe een traan. Wij bevelen AMW Grafzerken aan bij die mensen die in droeve tijden een respectvolle afsluiting van uw dierbaren gaan regelen.